Skip to content

Vant over vindkraft­utbyggerne

Høyesterett gir medhold til reineierne på Fosen. Både Storheia og Roan ­vindkraftverk er satt opp i strid med urfolksrettighetene, slås det fast.

Vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er derfor ugyldige. Utbyggerne må betale reineiernes sakskostnader.

Behandlet i storkammer

Ankesaken ble behandlet i storkammer, noe som innebærer at 11 av Høyesteretts 20 dommere behandlet den.

Basert på lagmannsrettens bevisvurdering kom Høyesterett til at vindkraftutbyggingen vil ha en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet til å utøve sin kultur på Fosen.

– På den bakgrunn så ­Høyesterett det slik at rein­eiernes rettigheter vil være krenket hvis det ikke settes inn tilfreds­stillende avbøtende tiltak, heter det.

– En viktig seier

– En viktig seier for reindriften i Fosen, som har stått i dette i mange år. Det er en veldig ­viktig dom i reindriftsnæringen, sier advokat Andres Brønner i Sør-Fosen Sitje til NRK.

Også reineiere og leder for Sør-Fosen Sijte Leif Arne Jåma er glad for dommen.

– Det er stor glede blant alle oss om er berørt. Vi har fått anerkjent våre rettigheter i Norges høyeste domstol, sier Jåma til kanalen.

SV ber om gjennomgang

SVs Lars Haltbrekken kaller dommen en knusende seier for samene.

– Dommen viser at norske myndigheter igjen har brutt helt fundamentale rettigheter for vårt eget urfolk, sier han.

SV spår at dommen vil få store konsekvenser for alle nye ­inngrep i reindriftsområdene.

– Vi vil løfte dette inn for Stortinget. Vi må nå få en ny ­gjennomgang av alle planlagte utbygginger i reindriftsområder. Blant annet den planlagte gruvedrifta i Repparfjorden i Finnmark, som kommer i sterk konflikt med reindrifta, sier han.

Viktig prøvestein

Beslutningen i Høyesterett blitt ansett som den viktigste for norske reindriftssamer i moderne tid, skriver Adresseavisen.

Saken er blitt sett på som en prøvestein på norske reindriftssamers rettigheter opp mot FN-konvensjonens artikkel 27.

I Frostating lagmannsrett ble reineierne tilkjent nesten 90 millioner kroner i erstatning. Erstatningen er ikke en del av ankesaken.

Vedtak fra 2010

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) traff i 2010 vedtak om konsesjon til blant annet Roan og Storheia vindkraftverk. Vindkraftverkene ligger innenfor området til Fosen reinbeitedistrikt, hvor Sør-Fosen Sijte og Nord-Fosen Siida utøver reindrift.

Reineierne mente at utbyggingen krenker deres rettigheter til kulturutøvelse, men fikk ikke medhold i Olje- og energidepartementets klagevedtak fra 2013.

Saken ble så tatt til retten. Fosen Vind fikk likevel tillatelse til å starte byggingen, og ­vindkraftverkene sto ferdige i 2019 og 2020. De er del av det største vindkraftprosjektet på land i Europa.

Kom overraskende på

– Dette er en helt ny situasjon, og vi må avvente vurderingene av dommen hos konsesjonsgiver Olje- og energidepartementet, sier kommunikasjonssjef ­Torbjørn Steen i Fosen Vind til Adresseavisen.

Dette kom helt overraskende, sier Steen.

– Vi har forholdt oss til at vi har alle nødvendige konsesjoner og tillatelser. Vi fikk konsesjon i 2013 etter en grundig konsesjonsrunde der alle parter ble hørt – også samene.

Han vil ikke svare på om det er aktuelt å rive anleggene.

– Nå avventer vi departementets vurderinger. Før det har vi ingen flere kommentarer, sier Steen.Fosen-­utbyggingen

Roan vindkraftverk ble satt i drift i 2019, har 71 turbiner.

Kraftverkområdet dekker 24,5 kvadratkilometer, adkomstvei og interne veier er på samlet 70 kilometer.

Særlig den østlige delen av anlegget – Haraheia – påvirker reindriften i området.

Storheia vindkraft sto ferdig i 2020, og er Norges største med 80 turbiner.

De til sammen seks vindparkene på Fosen er Europas største vindkraftprosjekt på land.

(NTB/Vårt Land)

Facebook
Twitter
Pinterest